01402313-60 Biochemistry II (ชีวเคมี II)

รายวิชาเฉพาะบังคับ สำหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(เคมี) Q06, วท.บ.(จุลชีววิทยา) Q09 และ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) Q04Updated 10 มกราคม 2565
อ.พุทธพร ส่องศรี

Course Syllabus 2nd Semester 2021

++ สัปดาห์ที่ 8
15-23 ม.ค. 65 ++
-- สัปดาห์สอบ Midterm ตามตารางกลางของวิทยาเขต
สำหรับวิชานี้ (01402313-60) กำหนดสอบออนไลน์ ตามตารางกลาง ในส่วนเนื้อหาของ อ.ชัยวัฒน์ (วันเสาร์ที่ 22 ม.ค. 65 เวลา 13:00-15:00 น.)
สำหรับเนื้อหาของ อ.พุทธพร ส่องศรี คือเนื้อหาตอนต้นเทอม สอบแบบ Take Home Exam
ประกาศข้อสอบที่เว็บไซต์นี้ วันที่ 10 ม.ค. 65
และส่งคำตอบข้อสอบภายในวันที่ 25 ม.ค. 65 --


ข้อสอบวิชา 01402313 Biochemistry II ส่วนของ อ.พุทธพร ส่องศรี แบบ Take Home Exam เท่านั้น

มี 3 ข้อ จงอธิบายให้ละเอียด ความยาวรวมไม่เกิน 3 หน้า A4 คิดเป็นคะแนนเก็บ 20%

** ส่งภายในวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

** แนบไฟล์คำตอบเป็น PDF DOCX หรือ JPG ส่งที่อีเมล puttaporn.s@ku.th

ตั้งชื่อหัวเรื่อง (Subject) ของอีเมลเป็น รหัสนิสิต ชื่อนิสิต รหัสวิชา เช่น 6221656789 ณเดชน์ คูกิมิยะ 01402313
ข้อ 1 ในปาก มีเอนไซม์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร และนิสิตคิดว่า เอนไซม์ย่อยอาหารในปากมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตหรือไม่
เพราะในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กก็ย่อยได้อยู่แล้ว

ข้อ 2 การควบคุมการทำงานของเอนไซม์ มีหลายวิธี นิสิตคิดว่า การควบคุมแบบใดมีความสลับซับซ้อนที่สุด ยกตัวอย่างประกอบว่าควบคุมได้อย่างไร

ข้อ 3 ยกตัวอย่างเอนไซม์ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์หรือการเกษตรหรืออุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งมา 1 ชนิด
แล้วสืบค้นในฐานข้อมูลเอนไซม์ ฐานข้อมูลใดก็ได้ เช่น ExPASy BRENDA หรือ ExplorEnz นำความรู้ที่ได้จากฐานข้อมูลมาอธิบายเป็นความเรียงภาษาไทย
ห้าม copy มาวางเฉย ๆ

เมื่อส่งแล้ว อ.พุทธพร จะตอบกลับ ให้นิสิตเข้าไปตรวจสอบในอีเมลด้วยว่างานที่ส่งเรียบร้อยดีหรือไม่++ สัปดาห์ที่ 4 วันจันทร์ที่ 20 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป เรียนกับ อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ ตามวัน-เวลาที่กำหนดในตารางเรียนนะครับ

Cisco webex. Meeting number 166 538 294 2

 • Power Point อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ Carbohydrate Metabolism


 • ประกาศ !! ขอเชิญนิสิตวิชา 01402313 Biochemistry II ทุกคน เข้ากลุ่ม LINE Openchat ของ อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ เพื่อดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนต่อไปครับ

  หมู่ 700 รหัสเข้ากลุ่ม 700BIOCH คลิก >> เข้ากลุ่ม LINE Openchat หมู่ 700 จพศ 8-9 น.

  หมู่ 701 รหัสเข้ากลุ่ม 701BIOCH คลิก >> เข้ากลุ่ม LINE Openchat หมู่ 701 จพ 14.30-16.00 น.


  ++ 29 พ.ย. -17 ธ.ค. 64 อ.พุทธพร ส่องศรี ++

 • Power Point (PDF Format) อ.พุทธพร ส่องศรี Introduction to Enzymes and Metabolic Pathways

 • [MP4] คลิปวีดิโอ Feedback Inhibition of Biochemical Pathways
 • [YouTube] คลิปวีดิโอ Feedback Inhibition of Biochemical Pathways


 • [MP4] คลิปวีดีโอ รายการดูให้รู้: สารความแก่ เอาออกได้
 • [YouTube] คลิปวีดีโอ รายการดูให้รู้: สารความแก่ เอาออกได้
  Textbooks สำหรับผู้ที่สนใจ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนกิจกรรมการเรียนการสอนแต่อย่างใด
  Harper's Illustrated Biochemistry 31th edition 2018
  Denniston - General, organic, and biochemistry 9th edition 2017
  Miesfeld - Biochemistry 1st edition 2017
  Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry 7th Edition 2017
  Voet's Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level, 5th Edition 2016
  Garrett and Grisham - Biochemistry 6th Edition 2016
  Stryer - Biochemistry 8th edition 2015
  Nelson & Cox - Lehninger Principles of Biochemistry 7th edition 2017
  Nelson & Cox - Lehninger Principles of Biochemistry 6th edition 2013
  Mathews - Biochemistry 4th Edition 2012
  Stryer - Biochemistry: a Short Course 2nd edition 2012
  Donald Voet, Judith G. Voet - Biochemistry 4th edition 2011