02738473-61 Computer Application in Biological Science (การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

รายวิชาเฉพาะเลือก สำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Q04 และวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

Updated 26 มกราคม 2565
อ.พุทธพร ส่องศรีCourse Syllabus 2nd Semester 2021


ข้อสอบกลางภาค Take Home Exam ภาคปลาย 2564 ส่งภายใน 25 ม.ค. 65


++ สัปดาห์ที่ 1
29 พ.ย. -2 ธ.ค. 64 ++

สวัสดีครับ

ผม อ.พุทธพร ส่องศรี สาขาวิชาชีวเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศวท.) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ยินดีต้อนรับนิสิตทุกคน ที่สนใจเรียนวิชา 02738473-61
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Computer Application in Biological Science)
สำหรับวิชานี้ มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตสามารถใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ วิเคราะห์ ตอบคำถาม
เกี่ยวกับปัญหา ประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเน้นให้นิสิตทุกสาขาวิชา ไม่ใช่เฉพาะนิสิตสาขา วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เพียงอย่างเดียว
สามารถเรียนรู้เรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กับการใช้คอมพิวเตอร์


เราจะเริ่มเรียนเรื่องแรกกันในสัปดาห์ที่ 2 ของการเรียน (7-9 ธ.ค. 64) นะครับ
เรื่องแรกคือ Wolfram Alpha
หลายคนคงเคยใช้ประจำ อีกหลายคนคงแค่ได้ยินชื่อ แต่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไร

ขอให้นิสิตทุกคนเข้าเว็บไซต์ คลิก >> Wolfram Alpha

แล้วลองศึกษาด้วยตัวเองดูก่อน
สัปดาห์หน้า จะมาเริ่มเรียนกัน

สำหรับแบบฝึกหัดข้างล่างนี้ เป็นแบบฝึกหัดแรกของปีที่แล้ว (2563) ลองทำดูเล่น ๆ ไปพลางก็ได้ครับ (ไม่ต้องส่ง)

 • 18 Dec 2020 แบบฝึกหัด Wolfram Alpha, Google Search, Image, Translate


  ข้อไหนที่นิสิตอ่านโจทย์แล้ว ไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไร ก็ข้ามไปก่อน
  สัปดาห์หน้าจะอธิบายให้ฟังครับ


  ++ สัปดาห์ที่ 2
  7-9 ธ.ค. 64 ++

 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-1 วันที่ 7 ธันวาคม 2564
 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-2 วันที่ 8 ธันวาคม 2564
 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-3 วันที่ 9 ธันวาคม 2564
 • WolframAlpha เฉลยแบบฝึกหัดของเก่าปีที่แล้ว (ภาคปลาย 2563)


  ++ สัปดาห์ที่ 3
  13-17 ธ.ค. 64 ++

 • Google ครั้งที่ 2-1 (Search) วันที่ 13 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 2-2 (Image) วันที่ 14 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 2-3 (Image ต่อ) วันที่ 15 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 2-4 (Translate) วันที่ 16 ธันวาคม 2564
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 2-5 (Translate ต่อ) วันที่ 17 ธันวาคม 2564


  ++ สัปดาห์ที่ 4
  20-24 ธ.ค. 64 ++

 • Google ครั้งที่ 3-1 (Maps) วันที่ 20 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 3-2 (Maps ต่อ) วันที่ 21 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 3-3 (Maps ต่อ) วันที่ 22 ธันวาคม 2564
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 3-4 (Maps ต่อ) วันที่ 23 ธันวาคม 2564
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 3-5 (Maps ต่อ) วันที่ 24 ธันวาคม 2564


  ++ สัปดาห์ที่ 5
  27-30 ธ.ค. 64 ++

 • Google ครั้งที่ 4-1 (Maps ต่อ) วันที่ 27 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 4-2 (Maps ต่อ) วันที่ 28 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 4-3 (Earth) วันที่ 29 ธันวาคม 2564
 • ครั้งที่ 4-4 (GIS) วันที่ 30 ธันวาคม 2564


  ++ สัปดาห์ที่ 6
  4-7 ม.ค. 65 ++

 • PubMed ครั้งที่ 5-1 วันที่ 4 มกราคม 2565
 • PubMed ครั้งที่ 5-2 วันที่ 5 มกราคม 2565
 • PubMed ครั้งที่ 5-3 วันที่ 6 มกราคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 7 มกราคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • PubMed ครั้งที่ 5-4 วันที่ 7 มกราคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 7
  10-14 ม.ค. 65 ++

 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-1 วันที่ 10 มกราคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 11 มกราคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-2 วันที่ 11 มกราคม 2565
 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-3 วันที่ 12 มกราคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 13 มกราคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-4 วันที่ 13 มกราคม 2565
 • Journal Ranking ครั้งที่ 6-5 วันที่ 14 มกราคม 2565


  ข้อสอบกลางภาค Take Home Exam ภาคปลาย 2564 ส่งภายใน 25 ม.ค. 65


  ++ สัปดาห์ที่ 8
  17-23 ม.ค. 65 ++

  สัปดาห์สอบกลางภาคของวิทยาเขตกำแพงแสน


  ++ สัปดาห์ที่ 9
  24-28 ม.ค. 65 ++

 • Chemsketch ครั้งที่ 7-1 วันที่ 24-26 มกราคม 2565
 • สัปดาห์นี้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมวาดโครงสร้างทางเคมีและอุปกรณ์เคมีพื้นฐานครับ
  ก่อนอื่นให้นิสิตดาวน์โหลดโปรแกรม Chemsketch และติดตั้งลงในโน้ตบุ๊กหรือ PC ก่อน
  โปรแกรม ACD/ChemSketch Freeware 2017 ดาวน์โหลดไฟล์ zip ได้ที่นี่

  สำหรับนิสิตที่ไม่ถนัดหรือไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างเคมี
  ไม่ต้องตกใจ เร็ว ๆ นี้จะมี PowerPoint แนะนำการใช้งานง่าย ๆ ให้ลองทำตาม เหมือนเช่นเคยครับ
  และนิสิตสามารถดู YouTube การใช้งานเบื้องต้น พลาง ๆ ก่อนครับ • ChemSketch ครั้งที่ 7-1 วันที่ 24 มกราคม 2565
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-2 วันที่ 25 มกราคม 2565