02738473-61 Computer Application in Biological Science (การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

รายวิชาเฉพาะเลือก สำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Q04 และวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

Updated 17 เมษายน 2565
อ.พุทธพร ส่องศรีCourse Syllabus 2nd Semester 2021แบบสอบถามเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 02738473-61


++ สัปดาห์ที่ 1
29 พ.ย. -2 ธ.ค. 64 ++

สวัสดีครับ

ผม อ.พุทธพร ส่องศรี สาขาวิชาชีวเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศวท.) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ยินดีต้อนรับนิสิตทุกคน ที่สนใจเรียนวิชา 02738473-61
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Computer Application in Biological Science)
สำหรับวิชานี้ มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตสามารถใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ วิเคราะห์ ตอบคำถาม
เกี่ยวกับปัญหา ประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเน้นให้นิสิตทุกสาขาวิชา ไม่ใช่เฉพาะนิสิตสาขา วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เพียงอย่างเดียว
สามารถเรียนรู้เรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กับการใช้คอมพิวเตอร์


เราจะเริ่มเรียนเรื่องแรกกันในสัปดาห์ที่ 2 ของการเรียน (7-9 ธ.ค. 64) นะครับ
เรื่องแรกคือ Wolfram Alpha
หลายคนคงเคยใช้ประจำ อีกหลายคนคงแค่ได้ยินชื่อ แต่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไร

ขอให้นิสิตทุกคนเข้าเว็บไซต์ คลิก >> Wolfram Alpha

แล้วลองศึกษาด้วยตัวเองดูก่อน
สัปดาห์หน้า จะมาเริ่มเรียนกัน

สำหรับแบบฝึกหัดข้างล่างนี้ เป็นแบบฝึกหัดแรกของปีที่แล้ว (2563) ลองทำดูเล่น ๆ ไปพลางก็ได้ครับ (ไม่ต้องส่ง)

 • 18 Dec 2020 แบบฝึกหัด Wolfram Alpha, Google Search, Image, Translate


  ข้อไหนที่นิสิตอ่านโจทย์แล้ว ไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไร ก็ข้ามไปก่อน
  สัปดาห์หน้าจะอธิบายให้ฟังครับ


  ++ สัปดาห์ที่ 2
  7-9 ธ.ค. 64 ++

 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-1 วันที่ 7 ธันวาคม 2564
 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-2 วันที่ 8 ธันวาคม 2564
 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-3 วันที่ 9 ธันวาคม 2564
 • WolframAlpha เฉลยแบบฝึกหัดของเก่าปีที่แล้ว (ภาคปลาย 2563)


  ++ สัปดาห์ที่ 3
  13-17 ธ.ค. 64 ++

 • Google ครั้งที่ 2-1 (Search) วันที่ 13 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 2-2 (Image) วันที่ 14 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 2-3 (Image ต่อ) วันที่ 15 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 2-4 (Translate) วันที่ 16 ธันวาคม 2564
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 2-5 (Translate ต่อ) วันที่ 17 ธันวาคม 2564


  ++ สัปดาห์ที่ 4
  20-24 ธ.ค. 64 ++

 • Google ครั้งที่ 3-1 (Maps) วันที่ 20 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 3-2 (Maps ต่อ) วันที่ 21 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 3-3 (Maps ต่อ) วันที่ 22 ธันวาคม 2564
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 3-4 (Maps ต่อ) วันที่ 23 ธันวาคม 2564
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 3-5 (Maps ต่อ) วันที่ 24 ธันวาคม 2564


  ++ สัปดาห์ที่ 5
  27-30 ธ.ค. 64 ++

 • Google ครั้งที่ 4-1 (Maps ต่อ) วันที่ 27 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 4-2 (Maps ต่อ) วันที่ 28 ธันวาคม 2564
 • Google ครั้งที่ 4-3 (Earth) วันที่ 29 ธันวาคม 2564
 • ครั้งที่ 4-4 (GIS) วันที่ 30 ธันวาคม 2564


  ++ สัปดาห์ที่ 6
  4-7 ม.ค. 65 ++

 • PubMed ครั้งที่ 5-1 วันที่ 4 มกราคม 2565
 • PubMed ครั้งที่ 5-2 วันที่ 5 มกราคม 2565
 • PubMed ครั้งที่ 5-3 วันที่ 6 มกราคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 7 มกราคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • PubMed ครั้งที่ 5-4 วันที่ 7 มกราคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 7
  10-14 ม.ค. 65 ++

 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-1 วันที่ 10 มกราคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 11 มกราคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-2 วันที่ 11 มกราคม 2565
 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-3 วันที่ 12 มกราคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 13 มกราคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-4 วันที่ 13 มกราคม 2565
 • Journal Ranking ครั้งที่ 6-5 วันที่ 14 มกราคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 8
  17-23 ม.ค. 65 ++

  สัปดาห์สอบกลางภาคของวิทยาเขตกำแพงแสน


  ++ สัปดาห์ที่ 9
  24-28 ม.ค. 65 ++

 • Chemsketch ครั้งที่ 7-1 วันที่ 24-26 มกราคม 2565
 • สัปดาห์นี้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมวาดโครงสร้างทางเคมีและอุปกรณ์เคมีพื้นฐานครับ
  ก่อนอื่นให้นิสิตดาวน์โหลดโปรแกรม Chemsketch และติดตั้งลงในโน้ตบุ๊กหรือ PC ก่อน
 • (สำหรับ Windows 64-bit) โปรแกรม ACD/ChemSketch Freeware 2017 ดาวน์โหลดไฟล์ zip ได้ที่นี่

 • (สำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ไม่ใช่ Windows 64-bit) โปรแกรม ACD/ChemSketch Freeware ver.12 ดาวน์โหลดไฟล์ rar ได้ที่นี่

  สำหรับนิสิตที่ไม่ถนัดหรือไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างเคมี
  ไม่ต้องตกใจ เร็ว ๆ นี้จะมี PowerPoint แนะนำการใช้งานง่าย ๆ ให้ลองทำตาม เหมือนเช่นเคยครับ
  และนิสิตสามารถดู YouTube การใช้งานเบื้องต้น พลาง ๆ ก่อนครับ • ChemSketch ครั้งที่ 7-1 วันที่ 24 มกราคม 2565
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-2 วันที่ 25 มกราคม 2565
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-3 วันที่ 26 มกราคม 2565
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-4 วันที่ 27 มกราคม 2565
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-5 วันที่ 28 มกราคม 2565


 • ประกาศคะแนน Midterm

  นิสิตที่ได้คะแนนน้อย ส่วนมากเป็นเพราะค้นหาเปเปอร์เรื่อง Cranberry ผิดเปเปอร์
  โจทย์ให้หาของ Volume 25 Issue 4 แต่นิสิตไปเอา Issue 15 มาส่ง
  ขอให้ตั้งใจและละเอียดรอบคอบมากขึ้น
  นิสิตที่ตั้งใจเรียน และส่งข้อสอบตามกำหนด มีโอกาสได้ A อยู่แล้วครับ
  คะแนนเป็นตัวบอกความถูกต้องของงานของเรา
  สำหรับนิสิตที่ขาดส่งงาน ขอให้ถอนรายวิชา อย่าปล่อยทิ้งไว้


  ++ สัปดาห์ที่ 10
  31 ม.ค.-4 ก.พ. 65 ++

 • NCBI Database ครั้งที่ 8-1 วันที่ 31 มกราคม 2565
 • NCBI Database ครั้งที่ 8-2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
 • NCBI Database ครั้งที่ 8-3 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
 • NCBI Database ครั้งที่ 8-4 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 • NCBI Database ครั้งที่ 8-5 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 11
  7-11 ก.พ. 65 ++

 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดหากสนใจอ่านเพิ่มเติมครับ
 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-5 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 12
  14-18 ก.พ. 65 ++

 • ไฟล์ประกอบการเรียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การสร้าง Cladogram
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
 • เว็บไซต์ NEB Cutter version 3
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
 • เว็บไซต์ RCSB PDB
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
  ++ สัปดาห์ที่ 13
  21-25 ก.พ. 65 ++

 • เว็บไซต์ Alpha Fold
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-6 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • เว็บไซต์ RCSB PDB สำหรับ 3D View
 • เว็บไซต์ Merck Calculators & Apps
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 14
  28 ก.พ.-4 มี.ค. 65 ++

 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-6 วันที่ 1 มีนาคม 2565
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-7 วันที่ 2 มีนาคม 2565
 • เว็บไซต์ ThaiJo (Thai Journals Online) • Thai Journals Online (ThaiJo) ครั้งที่ 12-1 วันที่ 3 มีนาคม 2565
 • Thai Journals Online (ThaiJo) ครั้งที่ 12-2 วันที่ 4 มีนาคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 15
  7-11 มี.ค. 65 ++

 • ลิขสิทธิ์รูปภาพในอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 13-1 วันที่ 7 มีนาคม 2565
 • ลิขสิทธิ์รูปภาพในอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 13-2 วันที่ 8 มีนาคม 2565


  9 มีนาคม 2565
  10 มีนาคม 2565
  11 มีนาคม 2565

 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

  จบเนื้อหารายวิชา 02738473-61 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพียงเท่านี้ เตรียมตัวสอบ Final ครับ


  -- สำหรับวิชานี้ (03751111-64) ไม่มีสอบ Final ในตารางกลาง
  โดยสอบแบบ Take Home Exam เท่านั้น แบบเดียวกับ Midterm ทุกประการ
  ประกาศข้อสอบที่เว็บไซต์นี้ วันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 65
  และส่งคำตอบข้อสอบภายในวันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 65 --
  แบบสอบถามเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 02738473-61