02738473-61 Computer Application in Biological Science (การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

รายวิชาเฉพาะเลือก สำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Q04 และวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

Updated 29 พฤศจิกายน 2565
อ.พุทธพร ส่องศรี
++ สัปดาห์ที่ 1
28-30 พ.ย. 65 ++

Course Syllabus 2nd Semester 2022

สวัสดีครับ

ผม อ.พุทธพร ส่องศรี สาขาวิชาชีวเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศวท.) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ยินดีต้อนรับนิสิตทุกคน ที่สนใจเรียนวิชา 02738473-61
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Computer Application in Biological Science)
สำหรับวิชานี้ มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตสามารถใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ วิเคราะห์ ตอบคำถาม
เกี่ยวกับปัญหา ประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเน้นให้นิสิตทุกสาขาวิชา ไม่ใช่เฉพาะนิสิตสาขา วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เพียงอย่างเดียว
สามารถเรียนรู้เรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กับการใช้คอมพิวเตอร์


เราจะเริ่มเรียนเรื่องแรกกันในสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียน หลังงานเกษตรกำแพงแสน (13-16 ธ.ค. 65) นะครับ
เรื่องแรกคือ Wolfram Alpha
หลายคนคงเคยใช้ประจำ อีกหลายคนคงแค่ได้ยินชื่อ แต่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไร

ขอให้นิสิตทุกคนเข้าเว็บไซต์ คลิก >> Wolfram Alpha

แล้วลองศึกษาด้วยตัวเองดูก่อน
สัปดาห์หน้า จะมาเริ่มเรียนกัน

สำหรับแบบฝึกหัดข้างล่างนี้ เป็นแบบฝึกหัดแรกของสองปีที่แล้ว (2563) ลองทำดูเล่น ๆ ไปพลางก็ได้ครับ (ไม่ต้องส่ง)

 • 18 Dec 2020 แบบฝึกหัด Wolfram Alpha, Google Search, Image, Translate


  ข้อไหนที่นิสิตอ่านโจทย์แล้ว ไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไร ก็ข้ามไปก่อน
  สัปดาห์ถัดไปหลังงานเกษตรกำแพงแสนจะอธิบายให้ฟังครับ


  ข้างล่างนี้เป็นเนื้อหาเก่าของเทอมที่แล้ว นิสิตสามารถใช้ศึกษาพลาง ๆ เพื่อเป็นแนวการเรียนการสอนวิชานี้ครับ

  ++ สัปดาห์ที่ 2
  4-8 ก.ค. 65 ++

 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-3 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
 • WolframAlpha เฉลยแบบฝึกหัดของเก่า (ภาคปลาย 2563)


  ++ สัปดาห์ที่ 3-4
  11-22 ก.ค. 65 ++

 • Google ครั้งที่ 2-1 (Search) วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 2-2 (Image) วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 2-3 (Image ต่อ) วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 2-4 (Translate) วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 2-5 (Translate ต่อ) วันที่ 22 กรกฎาคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 5
  25-29 ก.ค. 65 ++

 • Google ครั้งที่ 3-1 (Maps) วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 3-2 (Maps ต่อ) วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 3-3 (Maps ต่อ) วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 3-4 (Maps ต่อ) วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 3-5 (Maps ต่อ) วันที่ 29 กรกฎาคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 6
  1-5 ส.ค. 65 ++

 • Google ครั้งที่ 4-1 (Maps ต่อ) วันที่ 1 สิงหาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 4-2 (Maps ต่อ) วันที่ 2 สิงหาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 4-3 (Earth) วันที่ 3 สิงหาคม 2565
 • ครั้งที่ 4-4 (GIS) วันที่ 4 สิงหาคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 7
  8-11 ส.ค. 65 ++

 • PubMed ครั้งที่ 5-1 วันที่ 8 สิงหาคม 2565
 • PubMed ครั้งที่ 5-2 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
 • PubMed ครั้งที่ 5-3 วันที่ 10 สิงหาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • PubMed ครั้งที่ 5-4 วันที่ 11 สิงหาคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 9
  22-26 ส.ค. 65 ++

 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-1 วันที่ 22 สิงหาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-2 วันที่ 23 สิงหาคม 2565
 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-3 วันที่ 24 สิงหาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-4 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
 • Journal Ranking ครั้งที่ 6-5 วันที่ 26 สิงหาคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 10
  29 ส.ค.-2 ก.ย. 65 ++

 • Chemsketch
 • สัปดาห์นี้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมวาดโครงสร้างทางเคมีและอุปกรณ์เคมีพื้นฐานครับ
  ก่อนอื่นให้นิสิตดาวน์โหลดโปรแกรม Chemsketch และติดตั้งลงในโน้ตบุ๊กหรือ PC ก่อน
 • (สำหรับ Windows 64-bit) โปรแกรม ACD/ChemSketch Freeware 2017 ดาวน์โหลดไฟล์ zip ได้ที่นี่

 • (สำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ไม่ใช่ Windows 64-bit) โปรแกรม ACD/ChemSketch Freeware ver.12 ดาวน์โหลดไฟล์ rar ได้ที่นี่

  สำหรับนิสิตที่ไม่ถนัดหรือไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างเคมี
  ไม่ต้องตกใจ เร็ว ๆ นี้จะมี PowerPoint แนะนำการใช้งานง่าย ๆ ให้ลองทำตาม เหมือนเช่นเคยครับ
  และนิสิตสามารถดู YouTube การใช้งานเบื้องต้น พลาง ๆ ก่อนครับ • ChemSketch ครั้งที่ 7-1 วันที่ 29 สิงหาคม 2565
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-2 วันที่ 30 สิงหาคม 2565
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-3 วันที่ 31 สิงหาคม 2565
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-4 วันที่ 1 กันยายน 2565
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-5 วันที่ 2 กันยายน 2565
 • การใช้งานโปรแกรม KingDraw บน Smart phone หรือ iPad สำหรับดูโครงสร้าง 3D ของสารอินทรีย์ กรณีนิสิตไม่มี Windows PC ใช้งาน


 • ประกาศคะแนน Midterm


  ++ สัปดาห์ที่ 11
  5-9 ก.ย 65 ++

 • NCBI Database ครั้งที่ 8-1 วันที่ 5 กันยายน 2565
 • NCBI Database ครั้งที่ 8-2 วันที่ 6 กันยายน 2565
 • NCBI Database ครั้งที่ 8-3 วันที่ 7 กันยายน 2565
 • NCBI Database ครั้งที่ 8-4 วันที่ 8 กันยายน 2565
 • NCBI Database ครั้งที่ 8-5 วันที่ 9 กันยายน 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 12
  12-16 ก.ย. 65 ++

 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-1 วันที่ 12 กันยายน 2565
 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-2 วันที่ 13 กันยายน 2565
 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-3 วันที่ 14 กันยายน 2565
 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-4 วันที่ 15 กันยายน 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 15 กันยายน 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดหากสนใจอ่านเพิ่มเติมครับ
 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-5 วันที่ 16 กันยายน 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 13
  19-23 ก.ย. 65 ++

 • ไฟล์ประกอบการเรียน วันที่ 19 กันยายน 2565 เรื่อง การสร้าง Cladogram
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-1 วันที่ 19 กันยายน 2565
 • เว็บไซต์ NEB Cutter version 3
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-2 วันที่ 20 กันยายน 2565
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-3 วันที่ 21 กันยายน 2565
 • เว็บไซต์ RCSB PDB
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-4 วันที่ 22 กันยายน 2565
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-5 วันที่ 23 กันยายน 2565
  ++ สัปดาห์ที่ 14
  26-30 ก.ย. 65 ++

 • เว็บไซต์ Alpha Fold
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-6 วันที่ 26 กันยายน 2565
 • เว็บไซต์ RCSB PDB สำหรับ 3D View
 • เว็บไซต์ Merck Calculators & Apps
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-1 วันที่ 27 กันยายน 2565
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-2 วันที่ 28 กันยายน 2565
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-3 วันที่ 29 กันยายน 2565
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-4 วันที่ 30 กันยายน 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 15
  3-7 ต.ค. 65 ++

 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-5 วันที่ 3 ตุลาคม 2565
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-6 วันที่ 4 ตุลาคม 2565
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-7 วันที่ 5 ตุลาคม 2565
 • การใช้งานโปรแกรม KingDraw บน Smart phone หรือ iPad สำหรับดูโครงสร้าง 3D ของสารอินทรีย์ กรณีนิสิตไม่มี Windows PC ใช้งาน


  ++ สัปดาห์ที่ 16
  10-12 ต.ค. 65 ++

 • เว็บไซต์ ThaiJo (Thai Journals Online) • Thai Journals Online (ThaiJo) ครั้งที่ 12-1 วันที่ 10 ตุลาคม 2565
 • Thai Journals Online (ThaiJo) ครั้งที่ 12-2 วันที่ 11 ตุลาคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 17
  17-21 ต.ค. 65 ++

 • ลิขสิทธิ์รูปภาพในอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 13-1 วันที่ 17 ตุลาคม 2565
 • ลิขสิทธิ์รูปภาพในอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 13-2 วันที่ 18 ตุลาคม 2565


  19 ตุลาคม 2565
  20 ตุลาคม 2565
  21 ตุลาคม 2565

 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

  จบเนื้อหารายวิชา 02738473-61 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพียงเท่านี้ เตรียมตัวสอบ Final ครับ


  -- สำหรับวิชานี้ (02738473-61) ไม่มีสอบ Final ในตารางกลาง
  โดยสอบแบบ Take Home Exam เท่านั้น แบบเดียวกับ Midterm ทุกประการ
  ประกาศข้อสอบที่เว็บไซต์นี้ วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 65
  และส่งคำตอบข้อสอบภายในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 65 --


  ข้อสอบ Final Take Home Exam ภาคต้น 2565 ส่งภายใน 6 พ.ย. 65


  แบบสอบถามเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 02738473-61