02738473-61 Computer Application in Biological Science (การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

รายวิชาเฉพาะเลือก สำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Q04 และวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

Updated 7 มีนาคม 2566
อ.พุทธพร ส่องศรี
ข้อสอบ Final Take Home Exam ภาคปลาย 2565 ส่งภายใน 21 มี.ค. 66


ประกาศคะแนนสอบ Midterm


++ สัปดาห์ที่ 1
28-30 พ.ย. 65 ++

Course Syllabus 2nd Semester 2022

สวัสดีครับ

ผม อ.พุทธพร ส่องศรี สาขาวิชาชีวเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศวท.) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ยินดีต้อนรับนิสิตทุกคน ที่สนใจเรียนวิชา 02738473-61
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Computer Application in Biological Science)
สำหรับวิชานี้ มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตสามารถใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ วิเคราะห์ ตอบคำถาม
เกี่ยวกับปัญหา ประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเน้นให้นิสิตทุกสาขาวิชา ไม่ใช่เฉพาะนิสิตสาขา วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เพียงอย่างเดียว
สามารถเรียนรู้เรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กับการใช้คอมพิวเตอร์


เราจะเริ่มเรียนเรื่องแรกกันในสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียน หลังงานเกษตรกำแพงแสน (13-16 ธ.ค. 65) นะครับ
เรื่องแรกคือ Wolfram Alpha
หลายคนคงเคยใช้ประจำ อีกหลายคนคงแค่ได้ยินชื่อ แต่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไร

ขอให้นิสิตทุกคนเข้าเว็บไซต์ คลิก >> Wolfram Alpha

แล้วลองศึกษาด้วยตัวเองดูก่อน
สัปดาห์หน้า จะมาเริ่มเรียนกัน

สำหรับแบบฝึกหัดข้างล่างนี้ เป็นแบบฝึกหัดแรกของสองปีที่แล้ว (2563) ลองทำดูเล่น ๆ ไปพลางก็ได้ครับ (ไม่ต้องส่ง)

 • 18 Dec 2020 แบบฝึกหัด Wolfram Alpha, Google Search, Image, Translate


  ข้อไหนที่นิสิตอ่านโจทย์แล้ว ไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไร ก็ข้ามไปก่อน
  สัปดาห์ถัดไปหลังงานเกษตรกำแพงแสนจะอธิบายให้ฟังครับ


  ++ สัปดาห์ที่ 2-3
  13-16 ธ.ค. 65 ++

 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-1 วันที่ 13 ธันวาคม 2565
 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-2 วันที่ 14 ธันวาคม 2565
 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-3 วันที่ 15 ธันวาคม 2565
 • WolframAlpha เฉลยแบบฝึกหัดของเก่า (ภาคปลาย 2563)


  ++ สัปดาห์ที่ 4
  19-23 ธ.ค. 65 ++

 • Google ครั้งที่ 2-1 (Search) วันที่ 19 ธันวาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 2-2 (Image) วันที่ 20 ธันวาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 2-3 (Image ต่อ) วันที่ 21 ธันวาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 2-4 (Translate) วันที่ 22 ธันวาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 2-5 (Translate ต่อ) วันที่ 23 ธันวาคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 5
  26-30 ธ.ค. 65 ++

 • Google ครั้งที่ 3-1 (Maps)วันที่ 26 ธันวาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 3-2 (Maps ต่อ) วันที่ 27 ธันวาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 3-3 (Maps ต่อ) วันที่ 28 ธันวาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 3-4 (Maps ต่อ) วันที่ 29 ธันวาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 3-5 (Maps ต่อ) วันที่ วันที่ 30 ธันวาคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 6
  3-6 ม.ค. 66 ++

 • Google ครั้งที่ 4-1 (Maps ต่อ) วันที่ 3 มกราคม 2566
 • Google ครั้งที่ 4-2 (Maps ต่อ) วันที่ 4 มกราคม 2566
 • Google ครั้งที่ 4-3 (Earth) วันที่ 5 มกราคม 2566
 • ครั้งที่ 4-4 (GIS) วันที่ 6 มกราคม 2566


  ++ สัปดาห์ที่ 7
  9-13 ม.ค. 66 ++

 • PubMed ครั้งที่ 5-1 วันที่ 9 มกราคม 2566
 • PubMed ครั้งที่ 5-2 วันที่ 10 มกราคม 2566
 • PubMed ครั้งที่ 5-3 วันที่ 11 มกราคม 2566
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 11 มกราคม 2566 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • PubMed ครั้งที่ 5-4 วันที่ 12 มกราคม 2566


  ++ สัปดาห์ที่ 9
  23-27 ม.ค. 66 ++

 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-1 วันที่ 23 มกราคม 2566
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 23 มกราคม 2566 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-2 วันที่ 24 มกราคม 2566
 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-3 วันที่ 25 มกราคม 2566
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 26 มกราคม 2566 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • ScienceDirect ครั้งที่ 6-4 วันที่ 26 มกราคม 2566
 • Journal Ranking ครั้งที่ 6-5 วันที่ 27 มกราคม 2566


  ++ สัปดาห์ที่ 10
  30 ม.ค. - 3 ก.พ. 66 ++

 • Chemsketch
 • สัปดาห์นี้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมวาดโครงสร้างทางเคมีและอุปกรณ์เคมีพื้นฐานครับ
  ก่อนอื่นให้นิสิตดาวน์โหลดโปรแกรม Chemsketch และติดตั้งลงในโน้ตบุ๊กหรือ PC ก่อน
 • (สำหรับ Windows 64-bit) โปรแกรม ACD/ChemSketch Freeware 2017 ดาวน์โหลดไฟล์ zip ได้ที่นี่

 • (สำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ไม่ใช่ Windows 64-bit) โปรแกรม ACD/ChemSketch Freeware ver.12 ดาวน์โหลดไฟล์ rar ได้ที่นี่

  สำหรับนิสิตที่ไม่ถนัดหรือไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างเคมี
  ไม่ต้องตกใจ ให้ค่อย ๆ ศึกษา PowerPoint แนะนำการใช้งานง่าย ๆ ให้ลองทำตาม เหมือนเช่นเคยครับ
  และนิสิตสามารถดู YouTube การใช้งานเบื้องต้น ก่อนได้ครับ • ChemSketch ครั้งที่ 7-1 วันที่ 30 มกราคม 2566
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-2 วันที่ 31 มกราคม 2566
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-4 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
 • ChemSketch ครั้งที่ 7-5 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • การใช้งานโปรแกรม KingDraw บน Smart phone หรือ iPad สำหรับดูโครงสร้าง 3D ของสารอินทรีย์ กรณีนิสิตไม่มี Windows PC ใช้งาน


  ++ สัปดาห์ที่ 11
  6-10 ก.พ. 66 ++

 • NCBI Database ครั้งที่ 8-1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
 • NCBI Database ครั้งที่ 8-2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • NCBI Database ครั้งที่ 8-3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
 • NCBI Database ครั้งที่ 8-4 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
 • NCBI Database ครั้งที่ 8-5 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566


  ++ สัปดาห์ที่ 12
  13-17 ก.พ. 66 ++

 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-4 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ให้นิสิตดาวน์โหลดหากสนใจอ่านเพิ่มเติมครับ
 • Bioinformatics part I ครั้งที่ 9-5 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566


  ++ สัปดาห์ที่ 13
  20-24 ก.พ. 66 ++

 • ไฟล์ประกอบการเรียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การสร้าง Cladogram
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
 • เว็บไซต์ NEB Cutter version 3
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
 • เว็บไซต์ RCSB PDB
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
  ++ สัปดาห์ที่ 14
  27 ก.พ. -3 มี.ค. 66 ++

 • เว็บไซต์ Alpha Fold
 • Bioinformatics part II ครั้งที่ 10-6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • เว็บไซต์ RCSB PDB สำหรับ 3D View
 • เว็บไซต์ Merck Calculators & Apps
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-2 วันที่ 1 มีนาคม 2566
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-3 วันที่ 2 มีนาคม 2566
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-4 วันที่ 3 มีนาคม 2566


  ++ สัปดาห์ที่ 15
  6-10 มี.ค. 66 ++

 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-5 วันที่ 6 มีนาคม 2566
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-6 วันที่ 7 มีนาคม 2566
 • Merck Calculators ครั้งที่ 11-7 วันที่ 8 มีนาคม 2566
 • การใช้งานโปรแกรม KingDraw บน Smart phone หรือ iPad สำหรับดูโครงสร้าง 3D ของสารอินทรีย์ กรณีนิสิตไม่มี Windows PC ใช้งาน

 • เว็บไซต์ ThaiJo (Thai Journals Online) • Thai Journals Online (ThaiJo) ครั้งที่ 12-1 วันที่ 9 มีนาคม 2566
 • Thai Journals Online (ThaiJo) ครั้งที่ 12-2 วันที่ 10 มีนาคม 2566


  ++ สัปดาห์ที่ 16
  13-17 มี.ค. 66 ++

 • ลิขสิทธิ์รูปภาพในอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 13-1 วันที่ 13 มีนาคม 2566
 • ลิขสิทธิ์รูปภาพในอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 13-2 วันที่ 14 มีนาคม 2566


  15 มีนาคม 2566
  16 มีนาคม 2566
  17 มีนาคม 2566

 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

  จบเนื้อหารายวิชา 02738473-61 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพียงเท่านี้ เตรียมตัวสอบ Final ครับ


  ข้อสอบ Final Take Home Exam ภาคปลาย 2565 ส่งภายใน 21 มี.ค. 66


  ประกาศคะแนนสอบ Midterm