02738473-61 Computer Application in Biological Science (การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

รายวิชาเฉพาะเลือก สำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Q04 และวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

Updated 10 สิงหาคม 2565
อ.พุทธพร ส่องศรีข้อสอบกลางภาค Take Home Exam ภาคต้น 2565 ส่งภายใน 23 ส.ค. 65


++ สัปดาห์ที่ 1
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65 ++

Course Syllabus 1st Semester 2022

สวัสดีครับ

ผม อ.พุทธพร ส่องศรี สาขาวิชาชีวเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศวท.) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ยินดีต้อนรับนิสิตทุกคน ที่สนใจเรียนวิชา 02738473-61
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Computer Application in Biological Science)
สำหรับวิชานี้ มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตสามารถใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ วิเคราะห์ ตอบคำถาม
เกี่ยวกับปัญหา ประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเน้นให้นิสิตทุกสาขาวิชา ไม่ใช่เฉพาะนิสิตสาขา วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เพียงอย่างเดียว
สามารถเรียนรู้เรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กับการใช้คอมพิวเตอร์


เราจะเริ่มเรียนเรื่องแรกกันในสัปดาห์ที่ 2 ของการเรียน (4-8 ก.ค. 65) นะครับ
เรื่องแรกคือ Wolfram Alpha
หลายคนคงเคยใช้ประจำ อีกหลายคนคงแค่ได้ยินชื่อ แต่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไร

ขอให้นิสิตทุกคนเข้าเว็บไซต์ คลิก >> Wolfram Alpha

แล้วลองศึกษาด้วยตัวเองดูก่อน
สัปดาห์หน้า จะมาเริ่มเรียนกัน

สำหรับแบบฝึกหัดข้างล่างนี้ เป็นแบบฝึกหัดแรกของสองปีที่แล้ว (2563) ลองทำดูเล่น ๆ ไปพลางก็ได้ครับ (ไม่ต้องส่ง)

 • 18 Dec 2020 แบบฝึกหัด Wolfram Alpha, Google Search, Image, Translate


  ข้อไหนที่นิสิตอ่านโจทย์แล้ว ไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไร ก็ข้ามไปก่อน
  สัปดาห์หน้าจะอธิบายให้ฟังครับ


  ++ สัปดาห์ที่ 2
  4-8 ก.ค. 65 ++

 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
 • WolframAlpha ครั้งที่ 1-3 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
 • WolframAlpha เฉลยแบบฝึกหัดของเก่า (ภาคปลาย 2563)


  ++ สัปดาห์ที่ 3-4
  11-22 ก.ค. 65 ++

 • Google ครั้งที่ 2-1 (Search) วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 2-2 (Image) วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 2-3 (Image ต่อ) วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 2-4 (Translate) วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 2-5 (Translate ต่อ) วันที่ 22 กรกฎาคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 5
  25-29 ก.ค. 65 ++

 • Google ครั้งที่ 3-1 (Maps) วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 3-2 (Maps ต่อ) วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 3-3 (Maps ต่อ) วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 3-4 (Maps ต่อ) วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • Google ครั้งที่ 3-5 (Maps ต่อ) วันที่ 29 กรกฎาคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 6
  1-5 ส.ค. 65 ++

 • Google ครั้งที่ 4-1 (Maps ต่อ) วันที่ 1 สิงหาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 4-2 (Maps ต่อ) วันที่ 2 สิงหาคม 2565
 • Google ครั้งที่ 4-3 (Earth) วันที่ 3 สิงหาคม 2565
 • ครั้งที่ 4-4 (GIS) วันที่ 4 สิงหาคม 2565


  ++ สัปดาห์ที่ 7
  8-11 ส.ค. 65 ++

 • PubMed ครั้งที่ 5-1 วันที่ 8 สิงหาคม 2565
 • PubMed ครั้งที่ 5-2 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
 • PubMed ครั้งที่ 5-3 วันที่ 10 สิงหาคม 2565
 • เปเปอร์ประกอบการเรียน วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ให้นิสิตดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพ์ก่อน
 • PubMed ครั้งที่ 5-4 วันที่ 11 สิงหาคม 2565


  ข้อสอบกลางภาค Take Home Exam ภาคต้น 2565 ส่งภายใน 23 ส.ค. 65