01999213-64 Environment, Technology and Life (สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต)

รายวิชาบูรณาการ หมวดศึกษาทั่วไป

กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

และวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

Updated 7 มีนาคม 2566
อ.พุทธพร ส่องศรี
ข้อสอบปลายภาค Take Home Exam ภาคปลาย 2565 ส่งภายใน 21 มี.ค. 66


ประกาศคะแนนสอบ Midterm


Course Syllabus 2nd Semester 2022

Course Syllabus sec. 700

Course Syllabus sec. 701

Course Syllabus sec. 702

Course Syllabus sec. 890

Course Syllabus sec. 891


++ สัปดาห์ที่ 1-3
จ. 28 พ.ย. - ศ. 16 ธ.ค. 65 ++
 • [PDF] Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 นิยาม ความหมาย สมบัติของสิ่งแวดล้อม
 • == คลิปสอน Ep.1 == • [MP4] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี


 • [PDF] Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม


 • == คลิปสอน Ep.2 == • [MP4] วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา


 • [PDF] Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 มิติสิ่งแวดล้อม และ ครั้งที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (1)


 • == คลิปสอน Ep.3 == • [MP4] วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4

  ++ สัปดาห์ที่ 4
  จ. 19 - ศ. 23 ธ.ค. 65 ++
 • == คลิปสอน Ep.4 == • [MP4] วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
 • [MP4] วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก


 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (2)


 • == คลิปสอน Ep.5 == • [MP4] วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4


  ++ สัปดาห์ที่ 5
  26-30 ธ.ค. 65 ++
 • Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

 • == คลิปสอน Ep.6 == • [MP4] วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4


 • Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
 • == คลิปสอน Ep.7 == • [MP4] วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4


  ++ สัปดาห์ที่ 6
  2-6 ม.ค. 66 ++
 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษาและกฎหมาย
 • == คลิปสอน Ep.8 == • [MP4] วีดิทัศน์ 8 ที่นี่บ้านเรา...คีรีวง

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 8 ที่นี่บ้านเรา...คีรีวง


 • == คลิปสอน Ep.9 == • [MP4] วีดิทัศน์ 9 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 9 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง  ++ สัปดาห์ที่ 7
  9-13 ม.ค. 66 ++
 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์

 • == คลิปสอน Ep.10 == • [MP4] วีดิทัศน์ 10 ดูให้รู้: โตเกียว ทำนาในตึก

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 10 ดูให้รู้: โตเกียว ทำนาในตึก


  -------------------------------
 • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา นโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สมุดปกขาวอุตสาหกรรมชีวภาพ (อ.พุทธพร ส่องศรี)

 • == คลิปสอน Ep.11 == • [MP4]วีดิทัศน์ 11/1 BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 11/1 BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 • [MP4]วีดิทัศน์ 11/2 เรื่องเล็กเขย่าโลก: อาหารเหลือ...เขย่าโลก (ออกอากาศ 18 มิ.ย. 59)
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 11/2 เรื่องเล็กเขย่าโลก: อาหารเหลือ...เขย่าโลก (ออกอากาศ 18 มิ.ย. 59)
 • ข่าว นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 16 เม.ย. 62 หน้า 2 สมุดปกขาวอุตฯชีวภาพ โมเดลใหม่ขยับ ศก.ประเทศ
 • ข่าว นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 2 - 5 ม.ค. 2565 ระเบียงเศรษฐกิจอีสาน (NeEC) ฐานขับเคลื่อน BCG
 • สมุดปกขาว BCG in Action พฤศจิกายน 2561 (เอกสารประกอบ เผื่อสนใจครับ)

 • การขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม (เอกสารประกอบ เผื่อสนใจครับ)

 • “โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่วิถีใหม่ : กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2022”
  สามารถ คลิกลิ้งค์ เข้ามาดูได้ที่ โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่วิถีใหม่ : กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2022 (เอกสารประกอบ เผื่อสนใจครับ)


  ++ สัปดาห์ที่ 9
  23-27 ม.ค. 66 ++
  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอนโดย ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์
  วิชา 01999213 ENVI เนื้อหาเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ผศ.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ ให้นิสิตเข้าไปเรียนใน Classroom นะครับ

  รหัส Class code :75s4gnj


  หรือคลิกลิงก์นี้ >> Classroom ของ ผศ.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์

  (ให้ศึกษาเฉพาะสื่อการสอนใน Classwork ไม่ต้องส่งรายงานกลุ่ม)
  ++ สัปดาห์ที่ 10
  30 ม.ค. - 3 ก.พ. 66 ++
 • คลิปสอนของ ผศ.ประภา โซ๊ะสลาม เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 • คลิปสอนของ ผศ.ประภา โซ๊ะสลาม เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต


  ++ สัปดาห์ที่ 11
  6-10 ก.พ. 66 ++
 • คลิปสอนของ ผศ.ศิรประภา เปรมเจริญ เรื่อง กรณีศึกษา พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าชายเลน
  ++ สัปดาห์ที่ 12
  13-17 ก.พ. 66 ++
 • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลก (รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)

 • คลิปสอนของ รศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล เรื่อง กรณีศึกษา เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง น้ำดื่ม คุณภาพและปัญหา (รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)

 • คลิปสอนของ รศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล เรื่อง กรณีศึกษา น้ำดื่ม...คุณภาพและปัญหา
  ++ สัปดาห์ที่ 13-14
  20 ก.พ.-3 มี.ค. 66 ++
 • คลิปสอนของ ผศ.พริมา พิริยางกูร เรื่อง กรณีศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
  ++ สัปดาห์ที่ 15-16
  6-17 มี.ค. 66 ++
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์

  หากนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาและรายงานในส่วนนี้ ติดต่อสอบถามอาจารย์ชัยวัฒน์โดยตรงนะครับที่ faascww@ku.ac.th
 • 01999213 บทที่ 2-2022 ช่วงที่ 1
 • 01999213 บทที่ 2-2022 ช่วงที่ 2
 • บท script บรรยาย วิชา 01999213 บทที่ 2 ช่วงที่ 2
 • 01999213 บทที่ 2-2022 ช่วงที่ 3
 • บท script บรรยาย วิชา 01999213 บทที่ 2 ช่วงที่ 3
 • 01999213 บทที่ 2-2022 ช่วงที่ 4
 • บท script บรรยาย วิชา 01999213 บทที่ 2 ช่วงที่ 4
 • ฟอร์มรายงาน 01999213 งานกลุ่ม ภาคต้น 65
 • บทความของ Gartner
 • เอกสาร 1 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
 • เอกสาร 2 ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประกาศ อ.ชัยวัฒน์ การศึกษาเนื้อหาบทเรียนและการส่งงาน เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หากนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาและรายงานในส่วนนี้ ติดต่อสอบถามอาจารย์ชัยวัฒน์โดยตรงนะครับที่ faascww@ku.ac.th


  -- สำหรับวิชานี้ (01999213-64) ไม่มีสอบ Final ในตารางกลาง
  โดยสอบแบบ Take Home Exam เท่านั้น แบบเดียวกับ Midterm ทุกประการ
  ประกาศข้อสอบที่เว็บไซต์นี้ วันอังคารที่ 7 มี.ค. 2566
  และส่งคำตอบข้อสอบภายในวันอังคารที่ 21 มี.ค. 2566 --
  การตัดเกรดคิดคะแนนเฉพาะการสอบ Take Home Exam Midterm กับ Final เท่านั้นครับ
  งานอื่น ๆ นับเป็นส่วนหนึ่งของวิธีจัดการเรียนการสอน ไม่ส่งไม่มีผลต่อเกรด
  แต่หากคะแนนสอบไม่ดี แต่ส่งงาน จะนำมาพิจารณาเพิ่มคะแนนให้ครับ


  ประกาศคะแนนสอบ Midterm


  ข้อสอบปลายภาค Take Home Exam ภาคปลาย 2565 ส่งภายใน 21 มี.ค. 66