01999213-64 Environment, Technology and Life (สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต)

รายวิชาบูรณาการ หมวดศึกษาทั่วไป

กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

และวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

Updated 17 เมษายน 2565
อ.พุทธพร ส่องศรีCourse Syllabus 2nd Semester 2021การประกาศคะแนน Midterm จะประกาศที่นี่ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยประกาศในรูปเกรด A B C D F นะครับ
นิสิตได้เกรด Midterm อะไร หาก Final ทำได้คุณภาพเท่าเดิม จะได้เกรดตามที่ได้ Midterm
หาก Final แย่ลง ก็มีโอกาสได้เกรดแย่ลงเช่นกัน
และมีโอกาสได้ A ทุกคน หาก Final พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นครับประกาศคะแนนสอบ Midterm

++ สัปดาห์ที่ 1
จ.29 พ.ย. - ศ. 3 ธ.ค. 64 ++
 • [PDF] Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 นิยาม ความหมาย สมบัติของสิ่งแวดล้อม
 • == คลิปสอน Ep.1 == • [MP4] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี


  ++ สัปดาห์ที่ 2
  อ. 7 - พฤ. 9 ธ.ค. 64 ++
 • [PDF] Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม


 • == คลิปสอน Ep.2 == • [MP4] วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา


  ++ สัปดาห์ที่ 3
  จ.13-ศ.17 ธ.ค. 64 ++
 • [PDF] Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 มิติสิ่งแวดล้อม และ ครั้งที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (1)


 • == คลิปสอน Ep.3 == • [MP4] วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4

 • == คลิปสอน Ep.4 == • [MP4] วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
 • [MP4] วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก


  ++ สัปดาห์ที่ 4
  20-24 ธ.ค. 64 ++
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (2)


 • == คลิปสอน Ep.5 == • [MP4] วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4

  --------------------------

 • Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

 • == คลิปสอน Ep.6 == • [MP4] วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4
  ++ สัปดาห์ที่ 5
  27-30 ธ.ค. 64 ++
 • Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
 • == คลิปสอน Ep.7 == • [MP4] วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4


  ++ สัปดาห์ที่ 6
  4-7 ม.ค. 65 ++
 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษาและกฎหมาย
 • == คลิปสอน Ep.8 == • [MP4] วีดิทัศน์ 8 ที่นี่บ้านเรา...คีรีวง

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 8 ที่นี่บ้านเรา...คีรีวง


 • == คลิปสอน Ep.9 == • [MP4] วีดิทัศน์ 9 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 9 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง

  สอบ Midterm ถึงเรื่องนี้ครับ ครีมกันแดด


  ++ สัปดาห์ที่ 7
  10-14 ม.ค. 65 ++
  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอนโดย ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์
  วิชา 01999213 ENVI เนื้อหาเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ผศ.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ ให้นิสิตเข้าไปเรียนใน Classroom นะครับ

  รหัส Class code :75s4gnj


  หรือคลิกลิงก์นี้ >> Classroom ของ ผศ.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์

  เนื้อหาตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป สอบ Final ครับ


  ++ สัปดาห์ที่ 8
  15-23 ม.ค. 65 ++
  -- สัปดาห์สอบ Midterm ตามตารางกลางของวิทยาเขต
  สำหรับวิชานี้ (01999213-64) ไม่มีสอบในตารางกลาง
  โดยสอบแบบ Take Home Exam
  ประกาศข้อสอบที่เว็บไซต์นี้ วันที่ 10 ม.ค. 65
  และส่งคำตอบข้อสอบภายในวันที่ 25 ม.ค. 65 --  ++ สัปดาห์ที่ 9
  24-28 ม.ค. 65 ++
 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์

 • == คลิปสอน Ep.10 == • [MP4] วีดิทัศน์ 10 ดูให้รู้: โตเกียว ทำนาในตึก

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 10 ดูให้รู้: โตเกียว ทำนาในตึก


  -------------------------------
 • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา นโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สมุดปกขาวอุตสาหกรรมชีวภาพ (อ.พุทธพร ส่องศรี)

 • == คลิปสอน Ep.11 == • [MP4]วีดิทัศน์ 11/1 BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 11/1 BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 • [MP4]วีดิทัศน์ 11/2 เรื่องเล็กเขย่าโลก: อาหารเหลือ...เขย่าโลก (ออกอากาศ 18 มิ.ย. 59)
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 11/2 เรื่องเล็กเขย่าโลก: อาหารเหลือ...เขย่าโลก (ออกอากาศ 18 มิ.ย. 59)
 • ข่าว นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 16 เม.ย. 62 หน้า 2 สมุดปกขาวอุตฯชีวภาพ โมเดลใหม่ขยับ ศก.ประเทศ
 • ข่าว นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 2 - 5 ม.ค. 2565 ระเบียงเศรษฐกิจอีสาน (NeEC) ฐานขับเคลื่อน BCG
 • สมุดปกขาว BCG in Action พฤศจิกายน 2561 (เอกสารประกอบ เผื่อสนใจครับ)

 • การขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม (เอกสารประกอบ เผื่อสนใจครับ)


  ++ สัปดาห์ที่ 10
  31 ม.ค. -4 ก.พ. 65 ++
 • คลิปสอนของ ผศ.ประภา โซ๊ะสลาม เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 • คลิปสอนของ ผศ.ประภา โซ๊ะสลาม เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต


  ++ สัปดาห์ที่ 11
  7-11 ก.พ. 65 ++
 • คลิปสอนของ ผศ.ศิรประภา เปรมเจริญ เรื่อง กรณีศึกษา พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าชายเลน
  ++ สัปดาห์ที่ 12-13
  14-18 และ 21-25 ก.พ. 65 ++
  - กรณีศึกษา ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์

  วิชา 01999213 ENVI เนื้อหาเรื่อง กรณีศึกษา โดย ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ ให้นิสิตเข้าไปเรียนใน Classroom นะครับ

  รหัส Class code :75s4gnj


  หรือคลิกลิงก์นี้ >> Classroom ของ ผศ.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์  --------------------------

 • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลก (รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)

 • คลิปสอนของ รศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล เรื่อง กรณีศึกษา เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง น้ำดื่ม คุณภาพและปัญหา (รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)

 • คลิปสอนของ รศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล เรื่อง กรณีศึกษา น้ำดื่ม...คุณภาพและปัญหา
  การประกาศคะแนน Midterm จะประกาศที่นี่ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยประกาศในรูปเกรด A B C D F นะครับ
  นิสิตได้เกรด Midterm อะไร หาก Final ทำได้คุณภาพเท่าเดิม จะได้เกรดตามที่ได้ Midterm
  หาก Final แย่ลง ก็มีโอกาสได้เกรดแย่ลงเช่นกัน
  และมีโอกาสได้ A ทุกคน หาก Final พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ  ประกาศคะแนนสอบ Midterm


  ++ สัปดาห์ที่ 14
  28 ก.พ. - 4 มี.ค. 65 ++
 • คลิปสอนของ ผศ.พริมา พิริยางกูร เรื่อง กรณีศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
  ++ สัปดาห์ที่ 15-16
  7-18 มี.ค. 65 ++
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์


  หากนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาและรายงานในส่วนนี้ ติดต่อสอบถามอาจารย์ชัยวัฒน์โดยตรงนะครับที่ faascww@ku.ac.th
 • 01999213 บทที่ 2-2021 ช่วงที่ 1
 • 01999213 บทที่ 2-2021 ช่วงที่ 2
 • บท script บรรยาย วิชา 01999213 บทที่ 2 ช่วงที่ 2
 • 01999213 บทที่ 2-2021 ช่วงที่ 3
 • บท script บรรยาย วิชา 01999213 บทที่ 2 ช่วงที่ 3
 • 01999213 บทที่ 2-2021 ช่วงที่ 4
 • บท script บรรยาย วิชา 01999213 บทที่ 2 ช่วงที่ 4
 • ฟอร์มรายงาน 01999213 งานกลุ่ม ภาคปลาย 64
 • อาชีพนักวิทยาศาสตร์ส่งผลดีต่อสังคม ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจได้จริงหรือ ?
 • เอกสาร 1 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
 • เอกสาร 2 ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประกาศ อ.ชัยวัฒน์ การศึกษาเนื้อหาบทเรียนและการส่งงาน เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  รหัส Class code :lsgiicu

  หรือคลิกลิงก์นี้ >> Classroom ของ อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์

 • รายชื่อนิสิต 01999213 ภาคปลาย 64

  หากนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาและรายงานในส่วนนี้ ติดต่อสอบถามอาจารย์ชัยวัฒน์โดยตรงนะครับที่ faascww@ku.ac.th


  -- สำหรับวิชานี้ (01999213-64) ไม่มีสอบ Final ในตารางกลาง
  โดยสอบแบบ Take Home Exam เท่านั้น แบบเดียวกับ Midterm ทุกประการ
  ประกาศข้อสอบที่เว็บไซต์นี้ วันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 65
  และส่งคำตอบข้อสอบภายในวันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 65 --
  การตัดเกรดคิดคะแนนเฉพาะการสอบ Take Home Exam Midterm กับ Final เท่านั้นครับ
  งานอื่น ๆ เป็นวิธีการเรียนการสอน ไม่ส่งไม่มีผลต่อเกรด
  แต่หากคะแนนสอบไม่ดี แต่ส่งงาน จะนำมาพิจารณาเพิ่มคะแนนให้ครับ  แบบสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  คำชี้แจง: การสำรวจตนเองของนิสิตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสำรวจตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม
  หลังจากเรียนรายวิชา
  จึงขอความร่วมมือจากนิสิตในการสำรวจตนเองตามความเป็นจริง เพื่อรายวิชาจักได้นำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป
  ฉะนั้นทางรายวิชาบูรณาการ จึงขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบูรณาการ ในภาคปลายปี การศึกษา 2564
  เข้าทำแบบสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  นิสิตสามารถเข้าประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565

  คลิกเข้าประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ภาคปลาย 2564