ปัญหาพิเศษ หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) และ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของ อาจารย์พุทธพร ส่องศรี D.Eng.

สาขาวิชาชีวเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
++ วิทยาศาสตร์ทั่วไป รายวิชา 750498 ++
ปีการศึกษา 2542
น.ส.สุนันทา มีชนะ (จอย) 39160288
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการงอกและเจริญของพืชสกุล Astrophytum (Star Catus)
Growth and development of star cactus (Astrophytum)
Fulltext


ปีการศึกษา 2547
น.ส.ณัฐชรินธร จินตภาอังค์วรา (อ้อม) 44161172
การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่น
Screening of lubricating oil degrading bacteria
Fulltext


ปีการศึกษา 2550
น.ส.จริยามาศ (สุกุมา) อมรประไพพิศ (ยุ้ย) 47162367
การปรับปรุงบทปฏิบัติการชีวเคมี I เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอจากพืช
Improvement of biochemistry laboratory protocol: DNA extraction from plant
Fulltext

น.ส.พิชชาภัทร์ (สุชนา) กุลมา (ปูน) 47162375
การพัฒนาปรับปรุงบทปฏิบัติการชีวเคมี เรื่อง ลิพิด
Improvement of biochemistry laboratory protocol: lipids
Fulltext++ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ รายวิชา 738498 ++
ปีการศึกษา 2550
น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ (แมร์) 47161674
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย
Application of geographic information system (GIS) in the study of biodiversity in national parks of Thailand
Fulltext

น.ส.อรพินท์ บุญเกตุวัฒนากุล (อุ้ม) 47161922
การใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
Application of GIS (geographic information system) (GIS) for study of biodiversity in Thailand
Fulltext


ปีการศึกษา 2559 รายวิชา 02738498
น.ส.อภิรดี อันยงค์ (โรส) 5621600215
สารลดรอยดำจากสิวในเปลือกกล้วยน้ำว้า
Hyperpigmentation reducing agent from namwa banana peel
Fulltext

น.ส.พิไลพรรณ ทองน้อย (เซฟ) 5621600746
คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่เสริมด้วยเส้นใยจากกากสับปะรด
The nutritional value of chocolate products with added dietary fiber from pineapple residue
Fulltext


ปีการศึกษา 2560
น.ส.จันทร์ตรี รุ่งสว่าง (บี) 5721600543
การสกัดและการใช้ประโยชน์เพกตินจากเปลือกส้มโอ
Extraction and utilization of pectin from pomelo (Citrus maxima) peels
Fulltext

น.ส.กนกวรรณ นนทวงค์ (น้อง) 5721607289
การใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกหอมแดง (Allium ascalonicum L.)
Utilization of bioactive compounds from shallots peel (Allium ascalonicum L.)
Fulltext


ปีการศึกษา 2561
น.ส.ณัฐกมล อยู่คำ (ครีม) 5821603056
การใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกกล้วยหอม
Utilization of bioactive compounds from banana peel
Fulltext

น.ส.วิไลลักษณ์ ขจรวศิน (เมย์) 5821603315
การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของมะม่วงหาวมะนาวโห่
Study of bioactive components and antioxidative properties of Carissa carandus L.
Fulltext

น.ส.ทศวรรณ จำเล (เก๋) 5821608287
การศึกษาประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดเปลือกส้มโอ
The study of efficiency and utilization of extracts from pomelo peel
Fulltext


ปีการศึกษา 2562
น.ส.ภานุมาศ จินดาวงศ์ (แพรว) 5921600342
การศึกษาเปรียบเทียบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดของพวงชมพู และการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์แยมพวงชมพู
Comparative study of bioactive compounds from coral vine seeds and their application in coral vine jam
Fulltext

น.ส.ชนกนันต์ จันดี (ป๊อบ) 5921602922
การเปรียบเทียบปริมาณสารที่มีประโยชน์ภายในผลมัลเบอร์รี่สดและแห้ง
Comparative study of useful substances in fresh and dried mulberry fruit
Fulltext

น.ส.ธัญญา บำราศทุกข์ (ฝ้าย) 5921602981
ศึกษาสารสกัดจากมะขามป้อมในการลดรอยดำ
Study of makham pom extracts to reduce hyperpigmentation
Fulltext


ปีการศึกษา 2563 (การศึกษาค้นคว้าอิสระ ทดแทนปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รายวิชา 02738498-56)
น.ส.นัสรินทร์ ชาญประเสริฐ (แอล) 6021600746
การใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกทับทิม
Utilization of bioactive compounds from pomegranate peel
Fulltext

น.ส.กัลยารัตน์ โพกะโทก (อ๋อม) 6021603770
การประเมินศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.)
Assessment of the potential of bioactive compounds from roselle (Hibiscus sabdariffa L.)
Fulltext

น.ส.เบญจรัตน์ เชื้อชูชาติ (เบนซ์) 6021604032
การสกัดและใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกสับปะรด
Extraction and application of bioactive compounds from pineapple peel
Fulltext


ปีการศึกษา 2564 (การศึกษาค้นคว้าอิสระ ทดแทนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รายวิชา 02738499-61)
นายภูธเนศ ทองมา (เอิร์ธ) 6121603771
การผลิตพลังงานจากของเสียชีวภาพเปลือกมะนาวผสมโพลิเมอร์
Bio-waste lemon peel and polymer hybrid for efficient energy harvesting
Fulltext

น.ส.กมลลักษณ์ ชัยมณีกริช (สุ่ย) 6121608030
การแปรรูปของเสียจากกล้วยน้ำว้าทางการเกษตร ให้เป็นวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยน้ำตาลสำหรับการผลิต 5-HMF แบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา Sn Amberlyst-15
Processing of agricultural cultivated banana fruit waste into sugar rich feedstocks for the catalytic production of 5-HMF over a Sn Amberlyst-15 resin catalyst
Fulltext

น.ส.ชนานาถ มาหลี (นุ่น) 6121614145
การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเปลือกกล้วยหอมทองเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง
The study on phenolic compounds and antioxidant effect of hom thong banana peels for cosmeceutical applications
Fulltext


ปีการศึกษา 2565 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รายวิชา 02738499-61
น.ส.รวงข้าว โพธิ์สมบูรณ์ (ข้าว) 6221601959
การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเตยหอม
Study of bioactive compounds from Pandanus amaryllifolius
Fulltext

น.ส.รุ่งอรุณ สุขจันทร์ (นิว) 6221601967
การใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแคนตาลูป
Utilization of bioactive compounds from Muskmelon
Fulltext

น.ส.ชลธิชา ชาญตะบะ (มาตา) 6221608228
การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระจากเมล็ดส้มเขียวหวาน
The study of bioactive compounds and antioxidant properties from tangerine seed.
Fulltext


ปีการศึกษา 2566 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รายวิชา 02738499-61
นายศิวะกร เลาหสวัสดิ์ (เพชร) 6321606197
น.ส.สุชาดา ห้วยสุข (ติว) 6321610402
น.ส.สมนวรรณ บุญชอบ (พลอย) 6321610372