01999213-64 Environment, Technology and Life (สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต)

รายวิชาบูรณาการ หมวดศึกษาทั่วไป

กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

และวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

Updated 22 กันยายน 2566
อ.พุทธพร ส่องศรี
ประกาศคะแนนสอบ Midterm

ประกาศคะแนนเป็นระดับคะแนน A B C D นะครับ ถ้าสอบ Final ยังรักษาคุณภาพได้เท่าเดิมก็จะได้เกรดตามนี้
นิสิตที่ไม่ได้คะแนน A ถ้า Final ปรับปรุงดีกว่าเดิม ก็มีโอกาสได้ A ครับ สำหรับนิสิตที่ได้ F ต้องถอนรายวิชา


ประกาศข้อสอบ Final แบบ Take Home Exam ที่นี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น.
และส่งคำตอบข้อสอบทางอีเมลที่กำหนดในข้อสอบภายในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 23:59 น.


Course Syllabus 1st Semester 2023

Course Syllabus

++ สัปดาห์ที่ 1
จ.26 - ศ. 30 มิ.ย. 66 ++
 • [PDF] Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 นิยาม ความหมาย สมบัติของสิ่งแวดล้อม
 • == คลิปสอน Ep.1 == • [MP4] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี


  ++ สัปดาห์ที่ 2
  จ.3 - ศ. 7 ก.ค. 66 ++
 • [PDF] Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม


 • == คลิปสอน Ep.2 == • [MP4] วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา


  ++ สัปดาห์ที่ 3
  จ.10 - ศ. 14 ก.ค. 66 ++
 • [PDF] Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 มิติสิ่งแวดล้อม และ ครั้งที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (1)


 • == คลิปสอน Ep.3 == • [MP4] วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4

 • == คลิปสอน Ep.4 == • [MP4] วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
 • [MP4] วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก


  ++ สัปดาห์ที่ 4
  17-21 ก.ค. 66 ++
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (2)


 • == คลิปสอน Ep.5 == • [MP4] วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4


 • Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

 • == คลิปสอน Ep.6 == • [MP4] วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4


  ++ สัปดาห์ที่ 5-6
  24 ก.ค. - 4 ส.ค. 66 ++
 • Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
 • == คลิปสอน Ep.7 == • [MP4] วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4


 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษาและกฎหมาย
 • == คลิปสอน Ep.8 == • [MP4] วีดิทัศน์ 8 ที่นี่บ้านเรา...คีรีวง

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 8 ที่นี่บ้านเรา...คีรีวง


 • == คลิปสอน Ep.9 == • [MP4] วีดิทัศน์ 9 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 9 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง  ++ สัปดาห์ที่ 7
  7-11 ส.ค. 66 ++
 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์

 • == คลิปสอน Ep.10 == • [MP4] วีดิทัศน์ 10 ดูให้รู้: โตเกียว ทำนาในตึก

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 10 ดูให้รู้: โตเกียว ทำนาในตึก


  -------------------------------
 • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา นโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สมุดปกขาวอุตสาหกรรมชีวภาพ (อ.พุทธพร ส่องศรี)

 • == คลิปสอน Ep.11 == • [MP4]วีดิทัศน์ 11/1 BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 11/1 BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 • [MP4]วีดิทัศน์ 11/2 เรื่องเล็กเขย่าโลก: อาหารเหลือ...เขย่าโลก (ออกอากาศ 18 มิ.ย. 59)
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 11/2 เรื่องเล็กเขย่าโลก: อาหารเหลือ...เขย่าโลก (ออกอากาศ 18 มิ.ย. 59)
 • ข่าว นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 16 เม.ย. 62 หน้า 2 สมุดปกขาวอุตฯชีวภาพ โมเดลใหม่ขยับ ศก.ประเทศ
 • ข่าว นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 2 - 5 ม.ค. 2565 ระเบียงเศรษฐกิจอีสาน (NeEC) ฐานขับเคลื่อน BCG
 • สมุดปกขาว BCG in Action พฤศจิกายน 2561 (เอกสารประกอบ เผื่อสนใจครับ)

 • การขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม (เอกสารประกอบ เผื่อสนใจครับ)

 • “โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่วิถีใหม่ : กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2022”
  สามารถ คลิกลิ้งค์ เข้ามาดูได้ที่ โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่วิถีใหม่ : กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2022 (เอกสารประกอบ เผื่อสนใจครับ)


  ++ สัปดาห์ที่ 9
  21-25 ส.ค. 66 ++
 • คลิปสอนของ ผศ.ประภา โซ๊ะสลาม เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 • คลิปสอนของ ผศ.ประภา โซ๊ะสลาม เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต


  ++ สัปดาห์ที่ 10
  28 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 ++
 • คลิปสอนของ ผศ.ศิรประภา เปรมเจริญ เรื่อง กรณีศึกษา พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าชายเลน
  ++ สัปดาห์ที่ 11
  4-8 ก.ย. 66++
 • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลก (รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)

 • คลิปสอนของ รศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล เรื่อง กรณีศึกษา เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง น้ำดื่ม คุณภาพและปัญหา (รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)

 • คลิปสอนของ รศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล เรื่อง กรณีศึกษา น้ำดื่ม...คุณภาพและปัญหา
  ++ สัปดาห์ที่ 12-13
  11-22 ก.ย. 66 ++
 • คลิปสอนของ ผศ.พริมา พิริยางกูร เรื่อง กรณีศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
  ++ สัปดาห์ที่ 14
  25-29 ก.ย. 66 ++
  Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ส่วนของ ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์)

 • คลิปสอนของ ผศ.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  ประกาศคะแนนสอบ Midterm

  ประกาศคะแนนเป็นระดับคะแนน A B C D นะครับ ถ้าสอบ Final ยังรักษาคุณภาพได้เท่าเดิมก็จะได้เกรดตามนี้
  นิสิตที่ไม่ได้คะแนน A ถ้า Final ปรับปรุงดีกว่าเดิม ก็มีโอกาสได้ A ครับ สำหรับนิสิตที่ได้ F ต้องถอนรายวิชา


  ประกาศข้อสอบ Final แบบ Take Home Exam ที่นี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น.
  และส่งคำตอบข้อสอบทางอีเมลที่กำหนดในข้อสอบภายในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 23:59 น.